نقاشی مربوط میشه به زمانی که آنابث و پرسی توی تارتاروس افتادند.


http://www.uplooder.net/