خب اینا ویدیو های مسابقه ان، گفتم جمعه ولی فک نکنم بتونم فردا بیام...

اولین ویدیو مال «ماهان» هست که واسمون فرستاده.

امیدوارم خوشتون بیاد.

از همه لحاظ بسنجینش بعد دستا بره تو قسمت نظرا و نظر بدین!

دو تای دیگه رو هم شب می زارم.