برا منم یه سواله اینجا. وقتی این فیلمو دیدین به سوالم اگه میشه جواب بدین.

واقعا بازی کردن اینا رو؟ البته به جز اون قسمتایی که فیلم دزد آذرخش و پرسی رو نشون میده...

برید ادامه واسه دیدننیشخند