خب اینم از تریلر فیلم قهرمان گمشده. همه چیش جدیده به جز صحنه پرسی و آنابث.

لذت ببرید!