سلاااااام!

بازم عکس آوردم پس برین ادامه....

هنوز کلی دیگه عکس هست همه رو بذارم تموم میشه!خخخخ


 

 

کتاب پنجم، آخرین المپی- دنیای زیرین، فرار نیکو و پرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داستان پرسی جکسون و عصای هرمس

 

 

 

 

داستان پرسی جکسون و شمشیر هیدیز

 

 

 

 

 

 

 

 

خیونه و پایپر

 

 

 

کتاب طلسم تیتان، مدرسه نظامی