سری 47 عکس های قهرمانان المپ

http://www.uplooder.net

 هفت دورگه

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 ارابه رانی « نبرد لابیرنت»

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نشان آتنا« آنابث»

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 کالیپسو

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

تالیا

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 فصل ۳۲ خانه هادس

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لئو

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آخرین المپی

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 خانه هادس

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لئو و کالیپسو

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو، پرسی، تالیا

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لوک و تالیا

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آخرین المپی

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نشان آتنا

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آخرین المپی‌، نبرد با اون ماره

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لئو و کالیپسو

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو و بیانکا

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو و جیسون

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 نیکو، بیانکا، پرسی

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 خانه هادس، رودخانه فلنگتون

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 ریچل، در ضمن تلفظش راشل نیس، می خوننش« ری، چِل» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 جیسون، فرانک، هیزل

 یه سوال؟؟ چرا همه از جیسون بدشون میاد؟؟؟

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث و پرسی، دریا هیولا

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 دزد آذرخش، پرسی، آنابث و گراوور

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 دریا هیولا، کشتی آندرومیدا

لوک و پرسی

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

خانه هادس

/ 0 نظر / 415 بازدید